Umiejętność efektywnego uczenia się

Człowiek rozpoczynający studia ma pewne doświadczenia w zakresie uczenia się. Szkoły jednak nie przygotowują go do wykorzystywania wszystkich możliwości, tak aby uczyć się jak najbardziej efektywnie. Ponadto specyfika zarówno materiału, jak i metod uczenia się przybliża uczelnie bardziej do szkoleń dla osób dorosłych niż dzieci i młodzieży, dlatego też studenci powinni jak najwięcej korzystać z metod aktywnych po to, aby mogli lepiej wykorzystać możliwości, jakie daje im uczelnia. Pomoże im to zredukować stres związany z nowymi sposobami uczenia się i lepszą oraz szybszą adaptację do życia uczelnianego.

Celem warsztatu jest:

  • podniesienie efektywności procesu uczenia się wśród uczestników;
  • zapoznanie uczestników z technikami i metodami efektywnego uczenia się i zapamiętywania;
  • omówienie technik motywacyjnych związanych z uczeniem się.


Adresaci warsztatu:
Warsztat przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych osób ma na celu prezentację różnych technik uczenia się i ćwiczeń w tym zakresie w celu dopasowania ich do swoich indywidualnych preferencji.

Program ramowy:

  • silne i słabe strony procesu uczenia się – indywidualne style uczenia się (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy, dotykowcy – rola indywidualnych predyspozycji w procesie uczenia się);
  • jak korzystać ze źródeł informacji – zapoznanie uczestników warsztatu z technikami aktywnego czytania, słuchania i notowania, ćwiczenia praktyczne;
  • metoda tworzenia map pamięci – zapoznanie uczestników i ćwiczenia indywidualne na konkretnych przykładach;
  • techniki szybkiego i skutecznego zapamiętywania informacji – zapoznanie uczestników z technikami i ćwiczenia indywidualne;
  • jak motywować się do lepszego uczenia się – metodologia wyznaczania celów.