Zarządzanie czasem i finansami w życiu studenckim

Studia wiążą się nie tylko ze zdobywaniem nowej wiedzy, ale wymagają także umiejętności, które nie są przekazywane w toku edukacji. Problemy życia codziennego – w przeciwieństwie do prostych zadań matematycznych – są bardziej skomplikowane i wymagają samodyscypliny, przewidywania oraz planowania.
W samodzielnym akademickim życiu z dala od rodziny a pod wpływem kolegów studenci często popełniają błędy w organizacji własnego czasu (szczególnie w organizacji nauki przed sesją) i planowaniu wydatków.
System nauczania i kontroli postępów w nauce na studiach jest elastyczny, dlatego student musi sam decydować o sposobie organizacji. Często przejmuje dysfunkcjonalne i nieskuteczne metody od kolegów, nie mając dostępu do wiedzy z tego zakresu.

Celem warsztatu jest:

  • omówienie problemów związanych z adaptacją do nowej sytuacji – przejęcia kontroli i odpowiedzialności za swój czas i środki finansowe;
  • nauka planowania i organizacji własnego czasu i budżetu (zarządzanie czasem, zarządzanie budżetem i planowanie pracy i nauki).


Adresaci warsztatu:

Warsztat przeznaczony jest szczególnie dla studentów spoza Krakowa. Poruszane
w trakcie spotkania treści związane będą z odpowiedzią na pytanie, jak zaadaptować się do nowej sytuacji. Uczestnicy będą mieli możliwość określenia, jakie zmiany
w ich trybie życia pociąga podjęcie studiów w Krakowie oraz jakie mają zasoby
(m.in. dotychczasowe doświadczenia, wsparcie innych) i możliwości, żeby się do nich dostosować.

Program ramowy:

  • identyfikacja najczęstszych problemów związanych z organizacją czasu własnego i zarządzaniem finansami – dyskusja na forum grupy;
  • sposoby na organizację czasu własnego – miniwykład i prezentacja multimedialna;
  • planowanie tygodnia dla studenta – ćwiczenie indywidualne, wymiana informacji zwrotnych w parach na temat własnego planu organizacji czasu;
  • podstawowe zasady planowania i kontrolowania wydatków – miniwykład i prezentacja multimedialna.