Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji szkoleń i warsztatów w ramach Programu adaptacyjnego dla studentów AGH  - ADAPTER.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy AGH oraz inne upoważnione przez AGH osoby wykonujące czynności związane z realizacją Programu Adapter.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do końca roku akademickiego, w którym uczestniczył/a Pan/Pani w szkoleniach i warsztatach w ramach Programu Adapter.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany, w tym w formie profilowania.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do udziału w szkoleniach i warsztatach w ramach Programu Adapter, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Programie Adapter.